top of page

Поверителност към потребителите

Условията за поверителност към ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на неуниверсални пощенски услуги - куриерски услуги изпълнявани от "ЗОНА ЕКС" ЕООД - ZonaEx-Express

Декларация за поверителност

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)


Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование „ЗОНА ЕКС“ ЕООД

 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 206073021  

 3. Седалище и адрес на управление: 1407 София, ул. Кричим 25

 4. E-mail: info@zonaex.bg

 5. Телефон: 02 962 97 99

 

Информация относно компетентния надзорен орган

 

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни

 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 4. Телефон: 02 915 3 518

 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg
   

„ЗОНА ЕКС“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

 

Чл. 1. (1) „ЗОНА ЕКС“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на транспортни и куриерски услуги въз-пи сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

 • Изпълнение на задълженията на „ЗОНА ЕКС“ ЕООД по договор с Вас;

 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „ЗОНА ЕКС“ ЕООД;

 • За целите на легитимния интерес на „ЗОНА ЕКС“ ЕООД.

(2) „ЗОНА ЕКС“ ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие предоставяте, използвайки нашите услуги, „ЗОНА ЕКС“ ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) „ЗОНА ЕКС“ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги, включително за следните цели:

 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;

 • индивидуализация на страна по договора;

 • счетоводни цели;

 • статистически цели;

 • защита на пощенската сигурност;

 • обезпечаване на изпълнението на възложената куриерска или транспортна услуга и по-точно предоставената информация за подател и получател на Вашата пратка;

 • изпращане на информационни съобщения, препоръки за подобряване на използването на платформатаи др.

 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

 

 (2) „ЗОНА ЕКС“ ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

 • ограничение на целите на обработване;

 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

 • точност и актуалност на данните;

 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

(3) При обработването и съхранението на личните данни, „ЗОНА ЕКС“ ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „ЗОНА ЕКС“ ЕООД?

Чл. 3. (1) „ЗОНА ЕКС“ ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на ПАРТНЬОР или потребител в уебсайта относно възлагане за изпълнение на куриерска или транспортна услуга – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга и да управлявате съдържанието на услугата през ПАРТНЬОРСКИЯ или клиентския панел, съгласно по правилата на „ЗОНА ЕКС“ ЕООД  и Вашето лично желание.

 • Възлагане на единична поръчка за изпълнение без ПАРТНЬОРСКИ или потребителски профил – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор за изпълнение на еднократна поръчка. Договорът се смята за сключен с предаването на пощенската пратка на куриера.

 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите.

 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;


 (2) „ЗОНА ЕКС“ ЕООД обработва на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - (Юредически лица: име на фирма, ЕИК/БУСЛТАТ, МОЛ, адрес, електронна поща, телефон. (Физически лица: име и фамилия, адрес, електронна поща, телефон);

  • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на ПОТРЕБИТЕЛ; 2) Осъществяване на връзка с ПОТРЕБИТЕЛЯ и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 4) Осъществяване на търговската дейност на фирмата, а именно, взимане на пратка от точен адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ от посочено лице за контакт и телефонен номер, както и за осъществяване на доставката до конкретен получател.

  • Основание за обработка на личните Ви данни – Осъществяване на законните си търговски дейности съгласно действащото законодателство, в това число като оператор, предоставящ неуниверсални пощенски услуги, с приемането на общите условия и регистрация в уебсайта - модула и възлагане на поръчка за изпълнение, между „ЗОНА ЕКС“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
    

 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – При заявяването на конкретна поръчка, ако желаете можете да допълните данни, които считате че са необходими и важни за правилното оформяне на поръчката и товарителницата към нея.

  • Цел, за която се събират данните: Допълване на информацията за коректното изпълнение на доставката или документално правилно оформяне на товарителницата.

  • Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия, регистрация в уебсайта - модула и възлагане на поръчка за изпълнение, между „ЗОНА ЕКС“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
    

 • Други данни, които „ЗОНА ЕКС“ ЕООД обработва – Ние не събираме и не обработваме други Ваши лични данни.
   

 • Ваши данни за издаването на фактура на юридическо лице се издава по принадлежния начин, спазвайки правилата между две юридически лица. На физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

  • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на куриерски или транспортни услуги.

  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта - модула, или при възлагане на поръчка за изпълнение , между „ЗОНА ЕКС“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
    

(3) „ЗОНА ЕКС“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;

 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
   

(4) Личните данни са събрани от „ЗОНА ЕКС“ ЕООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) „ЗОНА ЕКС“ ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта - модула. След изтичането на този срок, „ЗОНА ЕКС“ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) „ЗОНА ЕКС“ ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на „ЗОНА ЕКС“ ЕООД или друго.

(3) „ЗОНА ЕКС“ ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.


Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) „ЗОНА ЕКС“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) „ЗОНА ЕКС“ ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „ЗОНА ЕКС“ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

(2) „ЗОНА ЕКС“ ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.


Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от „ЗОНА ЕКС“ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) „ЗОНА ЕКС“ ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „ЗОНА ЕКС“ ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.


Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта – модула или с отправяне на искане до „ЗОНА ЕКС“ ЕООД.


Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от „ЗОНА ЕКС“ ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „ЗОНА ЕКС“ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „ЗОНА ЕКС“ ЕООД;
   

 (2) „ЗОНА ЕКС“ ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 • за опазване на пощенската сигурност относно съдействие за разкриване на нарушения и престъпления, извършвани срещу или чрез пощенската мрежа.
   

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до „ЗОНА ЕКС“ ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред „ЗОНА ЕКС“ ЕООД като представите на място ЕИК/БУЛСТАТ на юридисчеко лице, или своята лична карта на физическо лице за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на „ЗОНА ЕКС“ ЕООД.

(4) „ЗОНА ЕКС“ ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от „ЗОНА ЕКС“ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „ЗОНА ЕКС“ ЕООД да провери точността на личните данни;

 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

 • „ЗОНА ЕКС“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „ЗОНА ЕКС“ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

 

Право на преносимост

Чл. 11. Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „ЗОНА ЕКС“ ЕООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.


Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от „ЗОНА ЕКС“ ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, са били разкрити. „ЗОНА ЕКС“ ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „ЗОНА ЕКС“ ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако „ЗОНА ЕКС“ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) „ЗОНА ЕКС“ ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. За извършване доставка и след подадена заявка от Ваша страна, „ЗОНА ЕКС“ ЕООД предава необходимата информация към изпълняващия я служител или подизпълнител, който има право да предостави тази информация на трета страна, когато това е необходимо във връзка с изпълнението на поръчкта и изключително, когато това бъде изискано от него от третата страна по изпълняваната поръчка.

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни

 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 4. Телефон:02 915 3 518

 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

 

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 20(1). Когато възлагате на „ЗОНА ЕКС“ ЕООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, „ЗОНА ЕКС“ ЕООД действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, „ЗОНА ЕКС“ ЕООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. „ЗОНА ЕКС“ ЕООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай „ЗОНА ЕКС“ ЕООД няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на „ЗОНА ЕКС“ ЕООД в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.


ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИ

Длъжностно лице по защита на личните данни: Росен Момчилов, адрес: 1407 София, ул. Кричим 25,  e-mail: info@zonaex.bg
тел.: 02 962 97 99

bottom of page