top of page

Общи условия

Относно, условията към потребителите на неуниверсални пощенски услуги - куриерски услуги на територията на страната, основно в гр. София, изпълнявани от "ЗОНА ЕКС" ЕООД - ZonaEx-Express, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 и във връзка чл. 59, ал. 7 от Закона за пощенските услуги.

Комисията за регулиране на съобщенията - КРС, издава удостоверение с № 0229/23.04.2020 г. на куриерска компания "ЗОНА ЕКС" ЕООД - ZonaEx-Express, за извършване на следните неуниверсални пощенски услуги - куриерски услуги, основно в гр. София:

  1. Приемане, пренасяне и доставяне на пряка пощенска реклама;

  2. Приемане на съобщения, предадени във физическа или електронна форма от подателя, обработването и предаването им чрез електронни средства и доставяне на тези съобщения на получателя като пощенски пратки;

  3. Неуниверсални пощенски услуги - Куриесрки услуги, основно в гр София.

ОБЩИ УСЛОВИЯ - (ОУ) ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ПОТРЕБИТЕЛИ НА „ЗОНА ЕКС" ЕООД С РЕШЕНИЕ № 335/24.09.2020 г. ОТ КРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕСНКИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

 

РАЗДЕЛ I

Предмет и общи положения

1. С тези Общи условия на договора между „ЗОНА ЕКС" ЕООД, (ЗОНА ЕКС) наричан по-долу ZonaEx-Express и неговите крайни потребители се уреждат условията и реда за предоставяне на неуниверсални пощенски услуги.
- Договорът между ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express и ПОТРЕБИТЕЛЯ се смята за сключен с предаването на пощенската пратка на куриер.

 

2. Тези Общи условия са неразделна част от индивидуалния договор, сключен между ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express и ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако такъв е сключен.

РАЗДЕЛ II

Обхват и характеристики на услугите

4. ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express предоставя следните неуниверсални пощенски услуги, както и допълнителни към тях услуги, на територията на страната с диапазон от фиксирано време на изпълнение, което започва да тече от определен фиксиран час до момента на приемане на поръчката от куриера за изпълнение. За време на приемане се счита точното време, в което куриера е получил от ПОТРЕБИТЕЛЯ информация за потвърдена поръчка за изпълнение в онлайн платформа - модул на ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express.

 

4.1. (ЗОНА ЕКС) - ZonaEx-Express предоставя чрез изградената си мрежа, следните неуниверсални пощенски услуги:  ​

4.1.1.  Експресна доставка;

4.1.2. Бърза доставка;

4.1.3. Индивидуални доставки / Доставки по договаряне с потребители;

4.2.  Допълнителните услуги, които ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express предоставя са:  ​

4.2.1. Фиксиран час - фиксиран час за взимане или доставяне - интервал 60 минути.

4.2.2. Престой на куриер - престой на куриер над 10 минути.

4.2.3. Наложен платеж - доставяне на пратка срещу заплащане от потребителя - получателя на определена от подателя сума, до размер на 9,750.00 лв.

4.2.4. Обратна разписка - уведомяване на подателя с документ, удостоверяващ доставката на пратка до потребител -  получател, потвърдена с подписа на лицето, приело пратката върху документа за получаване или отсъствие на потребител -  получател или отказа му да приеме пратка, удостоверено със запис върху документа.

Обратен курс - пратка с връщане при подателя - ПОТРЕБИТЕЛЯ / ИЗПРАЩАЧА на същия работен ден или на следващия работен ден за връщане на продукт, наложен платеж, подпечатени документи, обратна разписка и др.

 

РАЗДЕЛ III

Условия за достъп

5. ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express гарантира равнопоставен достъп на всички ПОТРЕБИТЕЛИ до предоставяните услуги.

 

6. Договорът между ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express и ПОТРЕБИТЕЛЯ се смята за сключен с предаването на пощенската пратка на куриер. ПОТРЕБИТЕЛЯ безусловно приема общите условия на ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express.

 

7. Приемането на пратка за доставка се извършва от куриер, посещаващ посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес по заявка или по предварително съгласуван график. Пратката се доставя на получател на адреса срещу подпис.

При грешен адрес се извършва пренасочване на доставката на актуалния адрес на получателя, след съгласие на заявителя - ПОТРЕБИТЕЛЯ. Сумата за новата доставка е дължима от страната, пожелала промяната.

В случай, че на адреса не е имало лице, което да приеме пратката, се уведомява заявителя - ПОТРЕБИТЕЛЯ, който заплаща, или прехвърля заплащането към подателя на пратката, за всяко последвало посещение като отделна пратка.

РАЗДЕЛ IV

Изисквания за качество и ефикасност на обслужването

8. Срок на доставка

 

8.1. Срокът на доставката на пратката е в зависимост от вида й която започва да тече от момента на приемане към куриера за изпълнение. За време на приемане се счита точното време, в което куриера е потвърдил изпълнението на поръчката в онлайн платформата - модула на ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express.

 

8.1.1.  Експресна доставка със срок на изпълнение от 13:00 ч. до 19:30 ч. от момента на приемане на поръчката от куриер. Поръчки които са направени в диапазон от 18:00 часа до 24:00 часа на предишния ден и в същия ден от 00:00 часа до 12:00 часа.

8.1.2. Бърза доставка със срок на изпълнение от 13:00 ч. до 19:30 ч. от момента на приемане на поръчката от куриер на предишния ден от 12:00 часа до 18:00 часа.

8.1.3. Индивидуална - Експресна доставка, заявена до 12:00 часа, се изпълнява от врата до врата в същия работен ден в рамките от 13:00 часа. до 19:30 часа.
8.1.4. Индивидуална доставка със срок на изпълнение от врата до врата на следващ или на последващ работен ден (24 - 48 ч.) от взимането на пратката.

8.1.5. Срокът за изплащане на сумите от услугата „наложен платеж", „картово плащане чрез мобилен пос - терминал“, както и връщане на документ „Обратна разписка“ е до 48 часа от доставянето на пратката.

 

9.  Когато ЗОНА ЕКС -  ZonaEx-Express предаде пратката по-късно от 48 часа от уговорения срок, потребителя има право на обезщетение съгласно т.20 от (ОУ) Общите условия.

РАЗДЕЛ V

Начини на заплащане

10. Цените на услугите се определят от пощенския оператор, съгласно изискванията на Закона за пощенските услуги и се предплащат от потребителите. Заплащането се извършва в брой или по банков път в десет дневен срок след получаване на фактура.

10.1. Пощенските / куриерските услуги могат да се заплащат и след като потребителите са проверили и тествали пратките.

11. Пощенските услуги могат да се заплащат и в срокове, определени съгласно сключените индивидуални договори по т.2 от тези Общи условия (ОУ).

12. Цените за заплащане на услугите са посочени по видове в ценовата листа на ЗОНА ЕКС -  ZonaEx-Express.

12.1. Цените по т.12 се предоставят на Комисията за регулиране на съобщенията за сведение в срок 10 дни преди влизането им в сила.

12.2. Ценовата листа на ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express се публикува на страницата на ЗОНА ЕКС -  ZonaEx-Express в интернет: www.zonaex.bg

12.3. Цените, посочени в индивидуалния договор по т.2 не могат да бъдат по-високи от цените по т.12.

 

РАЗДЕЛ VI

Условия за приемане и доставяне на пощенски пратки

13. ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express приема пратки от ПОТРЕБИТЕЛЯ, във вид отговарящ на следните изисквания: Опаковката трябва да е надеждна за опазване на предмета, да осигурява твърдост и надеждност на пратката, да има вътрешна и външна изолация на предметите срещу механични увреждания. Пратки, покрити само с полиетиленово фолио и/или тънка хартия се считат за неопаковани и не се приемат от куриера за изпълнение.  След като пратката е взета от подателя, то тя е приета от оператора и същата се счита, че е подходящо опакована. Неподходяща е опаковката, която не осигурява предмета срещу обичайните рискове на превоза и могат да бъдат отказани за изпълнение.

 

13.1. В случай, че след като е приета пратката се установи, че същата не е подходящо опакована ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express може да я приеме за транспортиране, след уточнение с подателя за извършване на необходимата корекция на опаковката;

 

13.2. ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express може да транспортира пратки, които подлежат на увреждане, само в случите, когато е уведомен писмено подателя, че вредите са за сметка на оператора;

 

​13.3. В случаите, когато получателят не е открит при първоначалната доставка, куриера се свързва по телефона с получателя през деня, за уведомяване за повторно доставяне на пратката. Куриера, ако не се свърже с потребителя през определения ден за доставка, пратката се връща обратно към подателя на следващия работен ден;

 

​13.4. При непотърсена пратка от подателя и получателя, ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express се задължава да съхрани пратката в логистичната си база, в срок до 30 дни, от постъпването й в склада;

 

​13.5. След изтичане на периода от 30 дни за съхранение на непотърсени пратки от подателя и получателя, ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express ще извърши унищожаване на пратките в рамките до 3 работни дни, след изтичането на 30 дневния период за съхранение.

14. Форма, размери и тегло на пратки:

 

14.1. Форма на пратки - колети, пакети, документи А4, писма;

14.2. Колети, пакети, документи А4, писма с определени размери и тегло, обикновено съдържаща стоки с или без търговска стойност;

14.3. Чупливи колети и пакети - съдържащи предмети, които могат лесно да се счупят и обработката им изисква особено внимание;

14.4. Обременителни колети и пакети - размерите им превишават определени размери или по своята форма или структура не се поддават лесно за натоварване заедно с другите колети и пакети или изискват специални грижи;

14.5. Размери на пратки: (дължина, ширина и височина) – Д. от 10 мм. до 2000 мм. / Ш. от 10 мм. до 1000 мм. / В. от 10 мм. до 1500 мм.

14.6. Тегло на пратки: до 31 кг.

 

РАЗДЕЛ VII

Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ и на пощенските оператори

15.  ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право:

 

15.1.  да изискат сключване на договор за ползване на всички пощенски услуги, предлагани от ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express;

15.2.  да получат услугите по Раздел II с качество и параметри на услугите, съгласно т. 8 и т.9;

15.3.  да получат пълна информация за характеристиките и параметрите на предлаганите по т.4 услуги;

15.4.  да подават молби, жалби и предложения и да получават отговори в срока по точка 17.4. от тези (ОУ) Общи условия;

15.5.  да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията;

15.6.  да получат обезщетение при нанесени от ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express вреди по реда на Раздел IX;

15.7.  да получат обратно пратката си при отказ на получателя да я приеме, като заплатят съответната сума на ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express за обратния курс.

 

16.  ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават:

16.1.  да подготвят пратката във вид, отговарящ на изискванията по т.13

16.2. да предплатят цената на услугата, съгласно обявените по т.12 цени, освен ако не е посочен друг начин на плащане в индивидуалния договор или допълнителното споразумение;

16.3. да заплатят куриерската услуга при получаване или отказ (връщане) на пратките, ако ПОТРЕБИТЕЛИТЕ откажат да заплатят куриерските услуги в една или в двете посоки зависимост от случая, те подлежат на съдебна отговорност за неизплатени и неизпълнени условия към (ОУ) на ZonaEx-Express;

16.4. да отговарят за вреди, причинени на ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express, като отговорността им е съизмерима с понесените щети.

16.5. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са задължени да предоставят максимално пълна и вярна информация за получателя на пратката.

 

17.  ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express има право:  

17.1. да изисква пратката да бъде в подходящ вид и в опаковка за транспортиране, която да не застрашава целостта или съдържанието на другите пратки;

17.2. да не приема пратки, неотговарящи на изискванията по т.13 или съдържащи забранените за превоз вещества или материали, изброени в т.19. При съмнения за приети такива пратки, ZonaEx-Express има право да отвори и провери пратката без да нарушава нейната цялост.

17.3.  да получи обезщетение от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за причинени от техните пратки щети нанесени на ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express или на другите пратки;

17.4.  да сключва индивидуални договори и/или споразумения за допълнителни услуги.

 

18.  ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express се задължава:

18.1.  да гарантира на всички ПОТРЕБИТЕЛИ равнопоставен достъп до предлагани услуги;

18.2.  да пази тайната на кореспонденцията по време и след извършване на услугата;

18.3. да предостави на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ информация за всички характеристики на услугите, включително и техните цени, както по искане на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ справки за условията и реда за ползване на услугите;

18.4. да разглежда и взема становища по молби, жалби и предложения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в едномесечен срок от датата на подаването им;

18.5. да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, причините и основателността им и предприетите след разглеждането им действия. Данните от регистъра се съхраняват за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни;

18.6.  да обезщети ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, съгласно Раздел IX.

18.7.  да уведоми във възможно най-кратък срок ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната;

18.8.  да изпълни заплатената от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ услуга с параметри на качеството, определени в т. 8 и т. 9.

18.9.  да поставя Общите си условия и ценови листи на видни места в офисите и на интернет страницата си и да ги предоставят безплатно на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. 

РАЗДЕЛ VIII

Забранени за пренасяне предмети и вещества

19.  ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express, възпроизвежда в основата си част разпоредба на чл. 90 от ЗПУ, предвиждаща забранените за поставяне във вътрешни и международни пощенски пратки вещества и предмети. „монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценности за подаеля, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети“.   С цел яснота и съответствие с чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗПУ. 

 

19.1.  Наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества;

19.2.  Оръжие, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети;

19.3.  Противоречащи на нравствените норми предмети;

19.4.  Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота и здравето на служителите на ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express или на други лица или могат да замърсят или повредят други пратки и съоръжения;

19.5.  Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;

19.6.  Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат;

19.7.  Акцизни стоки и отпадаци от тютюн, чието държание, пренасяне, превозване, предлагане и продажба са забранени от Закона за акцизите и данъчните складове.

19.8.  Бутилирани алкохолни напитки с код но КН 2208 без бандерол, когато такъв е задължителен, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност (чл. 99, ал. 1, т. 3 от ЗАДС);

19.9.  Бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 с бандерол DUTY FREE (чл. 99, ал. 1, т. 4 от ЗАДС);

19.10.  Тютюневи изделия без бандерол, когато такъв е задължителен, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол е изтекъл срок на валидност (чл. 99, ал. 2, т. 2 от ЗАДС);

19.11.  Тютюневи изделия в насипно състояние или на отделни късове и бройки от отворени опаковки, освен в случаите при продажба на ръчно свити пури (чл. 99, ал. 2, т. 3 от ЗАДС);

19.12.  Тютюневи изделия с надпис, който задължително съдържа думите DUTY FREE (чл. 99, ал. 2, т. 4 от ЗАДС);

19.13.  Ръчно свити цигари или цигари, изработени от заготовки с филтър, в количество над 40 къса (чл. 99, ал. 2, т. 5 от ЗАДС);

19.14.  Отпадъци от тютюн, които не представляват тютюн за пушене (за лула и цигари) по смисъла на чл. 12 от ЗАДС, освен при изключенията предвидени в закона (чл. 99, ал. 2, т. 6 от ЗАДС);

19.15.  Тютюневи изделия с български валиден бандерол, които се изпращат с цел продажба от търговци, които не притежават разрешение за продажба на тютюневи изделия (чл. 100а, ал. 1 от ЗАДС);

19.16.  Тютюневи изделия с български валиден бандерол, които се изпращат с цел продажба от физически лица, които не са еднолични търговци (чл. 100а, ал. 2 от ЗАДС);

19.17.  Алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание равно и превишаващо 15 % УО1, в пластмасови опаковки (бутилки) над 0,5 литра (чл. 101, ал. 3 и 4 от ЗАДС).

 

РАЗДЕЛ IX

Процедури за рекламации и обезщетения

20.   Потребителите имат право на рекламации в случайте при неспазване на сроковете за доставка, за забавени, изгубени, изцяло или частично повредени или ограбени пощенски пратки и пощенски колети и върнати пощенски колети, когато липсват мотиви за недоставянето им, и невръщане на сумата на наложения платеж на подателя. Срока за изплащане на обезщетения е до 2 работни дни, от момента на считаните за основателни рекламации от ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express.

 

21.   За счетените за основателни рекламации размера на обезщетенията е както следва:

a) За забавена пратка – когато пратката бъде доставена по-късно от уговорения срок, обезщетението е в размер на стойността на заплатената услуга.

б) За върнати пратки, когато липсват мотиви за недоставянето им, обезщетението е в размер на стойността на заплатената услуга.​

в) За изгубени, изцяло или частично повредени или ограбени пощенски пратки и пощенски колети – оператора дължи обезщетение в размер до сумата от 100 лв.(сто лева) за пратка, при представяне на подходящо доказателство, удостоверяващо стойността на пратката и повреждането.​

г) По предявена от подателя основателна рекламация за неспазен срок за изплащане на Наложен платеж, ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express дължи обезщетение до размера на стойността на услугата Наложен платеж, посочена в Тарифата на Оператора. Срока за възстановяване на сумата от Наложен платеж на подателя, се възстановява до 2 работни дни от основателната рекламация.

 

22.   Подателя или получателя реализират правото си по раздел IX като подават до ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express жалби и рекламации.

 

23.   ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express приема само писмени рекламации, подадени в срок до 6 месеца от датата на приемане на пратката. Писмената рекламация се подава в офиса на ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express в гр. София, ул. Кричим 20, заедно с приложен транспортен документ. ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express не носи отговорност за рекламации подадени след този срок. Рекламации за повредена пратка могат да бъдат счетени за основателни, само когато са предявени заедно с подписан от подателя или получателя протокол за повредена пратка или с други документи, доказващ претенцията по основание и размер.

 

24.   Срокът за отговор на рекламация е 30 дни.

 

РАЗДЕЛ X

Ред за разрешаване на спорове и други съществени условия по предоставянето и ползването на пощенски услуги

25.  Спорове между ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express и ПОТРЕБИТЕЛЯ се решават чрез непосредствени преговори между тях. При не постигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.

РАЗДЕЛ XI

Лични данни 

26. ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express обработва личните данни, предоставени от ПАРТНЬОРИТЕ, с цел осъществяване на законните си търговски дейности съгласно действащото законодателство, в това число като оператор, предоставящ неуниверсални пощенски услуги. ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express обработва лични данни относно физическата идентичност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които могат да бъдат разкривани и предоставяни на трети физически и юридически лица в случаите, предвидени в действащото законодателство, както и за изпълнение на предоставяните от ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express услуги. Използвайки услугите на ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват с политиката за поверителност на ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express достъпна на адрес. Несъгласие с политиката за поверителност, означава отказ от страна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да встъпят в договорни отношения с ЗОНА ЕКС - ZonaEx-Express.

bottom of page