top of page

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПОЩЕНСКИ ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ (ППП)

На договора на „ЗОНА ЕКС“ ЕООД с потребителите на пощенски парични преводи (ППП) с индивидуална лицензия с решение: № 250/22.07.2021 г. с № 3-039/22.07.2021 г. и одобрени (ОУ) с решение: № 15/13.01.2022 г.

РАЗДЕЛ I: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Тези Общите условия (ОУ) на договора между “ЗОНА ЕКС” ЕООД със седалище и адрес на управление: София, ул. Кричим 25, вх.Б, ет.1, ап.14, наричан по-долу ОПЕРАТОР и неговите крайни потребители, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ се уреждат условията и правилата за предоставяне на услугата пощенски парични преводи (ППП) на територията на България.

1.2. Услугата се предоставя на Потребителите в обектите на Оператора  в съответствие с настоящите Общи условия (ОУ). Списък на всички представители на Оператора е наличен на уеб сайта: zonaex.bg.

1.3. Общите условия (ОУ) на договора между Оператора и Потребителите са изготвени на основание и в съответствие с изискванията на Закона за пощенските услуги (ЗПУ) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

1.4.  Договорът при Общи условия (ОУ) се счита за сключен с приемането на пощенския паричен превод от Оператора в точките за достъп и заплащането на цената (потребителската такса) на услугата.

1.5. Потребители на услугите могат да бъдат всички физически и юридически лица.

1.6. Потребителите на услугите биват:

1.6.1. Подател - лице, което изпраща пощенски паричен превод (ППП).

1.6.2. Получател - лице, което получава пощенски паричен превод (ППП).

1.7. Настоящите Общи условия (ОУ) са на разположение на Потребителите през цялото работно време на точките за достъп на Оператора, в които се предлага услугата – пощенски парични преводи (ППП) и на уеб сайта: zonaex.bg на Оператора.

1.8.  Страните по договора могат да договарят и други условия за предоставяне на пощенски парични преводи (ППП), за което сключват индивидуален договор, неразделна част от който са настоящите Общи условия (ОУ). Ако страните договарят условия за предоставяне на пощенски парични преводи (ППП), които са различни от условията, записани в настоящите Общи условия (ОУ), имат сила първите, макар и вторите да не са заличени.  

1.9.  Компетентен орган, отговорен за надзора върху дейността е Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).

 

РАЗДЕЛ ІІ: УСЛУГИ НА ОПЕРАТОРА, УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ТЯХНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ

2.1. Операторът предоставя на Потребителите възмездно, чрез своята мрежа: услугата – пощенски парични преводи (ППП).

2.2. Описание на услугата – Пощенските парични преводи (ППП) са пощенска услуга, при която в точка за достъп до мрежата на пощенски оператор подателят подава парична сума в брой и нарежда по електронен път или писмено на хартиен носител пълната сума да бъде изплатена в брой на получателя без никаква удръжка.

2.3. Договорът за извършване на услугата ППП се състои от настоящите Общи условия и от товарителница за ППП, съставена от или по указания на Потребителя. Товарителницата e документ с уникален номер, който се съхранява в електронната система на Оператора.

2.4. Подателят на ППП удостоверява предаването на сумата с Разписка за събран ППП, която получава от Оператора при предаването на сумата.

2.5. Данните, съдържащи се в товарителницата за ППП, се обявяват от Потребителя - заявител на услугата. Минимални данни, необходими за точно изпълнение на услугата са: имената на подателя и получателя на ППП, точен и пълен адрес или офис за изплащане на ППП, лице и мобилен телефон за контакт с подателя и получателя.

2.6. В изпълнение на чл.20, ал.1, т.11, б. „в“ от ЗПУ, Операторът изисква, обработва и съхранява в законоустановените срокове идентификационни данни на получателите на суми, изплатени по услуга ППП (три имена и ЕГН или ЛНЧ за физическите лица, съответно наименование и ЕИК за юридическите лица), както и идентификационни данни на тяхно упълномощено лице.

2.7. ППП се приема от подателя в брой в точка за достъп до мрежата на Оператора, в рамките на определено от Оператора работно време, което се поставя на видно и достъпно за всички потребители място в офиса, както и се обявява на електронната страница на ЗОНА ЕКС в интернет, с адрес www.zonaex.bg

2.8. Към ППП могат да се прилагат следните допълнителни услуги :

 1. «Обратна разписка» - уведомяване на подателя за изплатен на получателя ППП;

 2.  «Експресен ППП» - приемането и изплащането на ППП се извършват в рамките на един работен ден; 

 3. «Точен час» - изплащането на ППП се извършва в посочен от подателя и приет от Оператора ден и/или час.

2.9. ППП се изплаща на получателя по един от следните начини:

а)    в брой в посочена от подателя точка за достъп до мрежата на Оператора;

b)    на адрес на получателя.

2.10. ППП се изплащат в брой на лицето, посочено като получател, на негов родител или законен настойник, ако е непълнолетно или малолетно или изрично упълномощено от получателя или настойника му лице, срещу представен документ за самоличност и собственоръчен подпис.

2.11. Максималният размер на приетите и изплатени суми на ППП е 9900 лева.

2.12. В случаите когато Операторът трябва да изпрати известие, касаещo изплащането на ППП към получател или подател, това може да бъде направено по един от следните начини:

 1. Чрез SMS на мобилен телефон на получателя, посочен от подателя при изпращане на ППП или уточнен като начин на кореспонденция между Оператора и подателя / получателя; 

 2. Чрез писмо по електронна поща, адресът на която e посочен от подателя при изпращане на ППП или уточнен като начин на кореспонденция между Оператора и подателя / получателя; 

 3. С телефонен разговор към телефон на получателя, посочен от подателя при изпращане на ППП или уточнен като начин на кореспонденция между Оператора и подателя / получателя; 

 4. С публикуване на информацията в Информационната система на Оператора, за която получателите / подателите имат предоставен достъп чрез уникално потребителско име и парола.

2.13. На получателите на ППП, които трябва да бъдат изплатени от офис на ЗОНА ЕКС, се изпраща известие за покана получателят да се яви за получаване в офиса на Оператора в срок до 3 работни дни. Ако не се яви в този срок, на получателя се изпраща второ известие за получаване, със срок 10 дни.

2.14. Операторът изплаща ППП на получателя в следните срокове, определени в работни дни, като денят на приемане не се брои:

 1. За селищата с офис – един работен ден; 

 2. За селища обслужвани от мобилен пощенски офис – до три работни дни; 

2.15. При доставяне на ППП с «Обратна разписка», получателят подписва със собственоръчен подпис, или потвърждение  чрез електронното приложение в сайта, разписката за изплащане на ППП (РИППП).

2.16. Отказът на получателя да получи ППП се отбелязва и заверява с подпис от него върху РИППП. Ако получателят откаже, това се удостоверява от пощенския служител, който вписва отказа и един свидетел, заверено с подписите им.

2.17. Получателите на ППП могат да упълномощават писмено други лица да ги получават. В тези случаи ППП се изплаща на упълномощеното лице срещу изрично пълномощно и представен документ за самоличност.

2.18. Когато получателите на ППП са сменили адреса си или желаят изплащането на ППП в офиса на Оператора, за което са уведомили  писмено, чрез електронното приложение в сайта, преводите се препращат служебно на новия им адрес. Услугата по препращането e безплатна за получателя.

2.19. Сумите по ППП, които не са изплатени на получателите поради това, че не са потърсени в сроковете, определени в известията; получателите отказват да ги получат; заминали са на неизвестен адрес; непознати са на посочения адрес; посочения адрес е недостатъчен или не съществува, се връщат на подателите в 7 дневен срок от датата на установяване на невъзможността за изплащане, за което на подателите се изпраща известие в деня на връщане. Таксата по връщането на ППП е за сметка на подателя.

2.20. ППП, които не са получени в 30 дневен срок от датата на издаването им се връщат на подателите в 7 дневен срок след изтичане на срока за съхранението, за което на подателите се изпраща известие в деня на връщането.

2.21. Неизплатени ППП, които не могат да бъдат върнати на подателите поради това, че те не са посочили пълен и точен адрес, отказват да ги получат обратно, заминали са на неизвестен адрес или не са се явили да ги получат в 30-дневния срок от известяването им, се изпращат в Централния офис на ЗОНА ЕКС за съхранение за срок от три години, след което остават в полза на Оператора.

2.22. В отношенията между страните се счита, че към момента на предаване на ППП, Потребителя на услугата:

 1. потвърждава верността на обявените в товарителницата данни;

 2. потвърждава заявената от него услуга и приема условията за плащане;

 3. предоставя лични данни и дава съгласие за обработването им, необходимо за изпълнение на договора за услуга ППП и законоустановените задължения на Оператора;

 4. поема отговорност за последиците от обявяването на неверни или непълни данни;

 5. потвържадва, че е съгласен услугата да се извърши в съответствие с настоящите Общи Условия (ОУ).

2.23. Договорът се счита за изпълнен:

 1. с изплащането на ППП на получателя;

 2. с връщането на неполучен ППП на подателя;

 3. със заприходяването на непотърсени ППП при условията и по реда на настоящите ОУ.
   

РАЗДЕЛ III: ПРАВА НА ОПЕРАТОРА

3. Операторът има право:
 

3.1. Да предоставя на Потребителите услугата – пощенски парични преводи (ППП) съгласно настоящите Общи условия (ОУ) на договора с Потребителите;

3.2. Да образува цени (потребителски такси) за предоставяне на услугата, съобразно търсенето и предлагането на пазара.

3.3. Да получава от Подателите съответно дължимите цени (потребителски такси) за предоставената услуга.

3.4. Да използва пощенски отпечатъци за удостоверяване датата и часа на приемане или изплащане на пощенски парични преводи (ППП).

3.5. Да изисква идентификацията на самоличността на Потребителя на услугата, съгласно т.6.1 от настоящите Общи условия (ОУ).

3.6. Операторът не носи отговорност за неизпълнението или неточното изпълнение на операцията, при неточност на посочените от Потребителя данни, съгласно т.6.1.

3.7. При условията на т.5.4., Операторът не възстановява на Подателя цената (потребителската такса) на услугата, която Подателят заплаща при изпращане на паричния превод.

3.8. Операторът има право да откаже извършването на превод при наличието на поне едно от следните обстоятелства:

3.8.1. При съмнение от страна на Оператора, че е налице опит за изпиране на пари или финансиране на тероризма съгласно разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

3.8.2. При забрана от страна на компетентните органи.

3.8.3. При наличие на информация за сключване на незаконни сделки.

РАЗДЕЛ IV: ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ОПЕРАТОРА

4. Операторът е длъжен:
 

4.1. Да предоставя услугата – пощенски парични преводи (ППП) непрекъснато, в рамките на определено работно време и с възможност за ползване от всеки Потребител.  

4.2. Операторът носи отговорност за точното изпълнение на пощенския паричен превод (ППП), неговото регистриране и обработка.

4.3. Да осигури публичност и равнопоставен достъп до своята мрежа и използването на услугата.

4.4. Да развие и поддържа мрежа от организационно и технологично свързани помежду си звена и средства.

4.5. Да взема мерки за осигуряване на охрана и опазване на пощенските парични преводи (ППП) и персонала.

4.6. Да изпълнява законоустановените разпоредби на компетентните органи за недопускане изпирането на пари чрез мрежата.

4.7. Да осигури условия за охрана на пощенските парични преводи (ППП), извършвани чрез мрежата.

4.8. Да осигури условия за съхранение и опазване на всички служебни документи.

4.9. Да организира вътрешен контрол за предотвратяване и разкриване на нарушения и престъпления.

4.10. Да предприеме мерки за опазване тайната на пощенските парични преводи (ППП) по време на предоставяне на услугата и след това, включително данните за Подателите и Получателите. Операторът има право да разкрива тайната само в предвидените от закона случаи.

4.11. Да предприеме мерки за опазване на информацията, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и опазване на личните данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

4.12. Да предоставя информация на Потребителите по подходящ начин в писмен вид, на видни и достъпни места в обектите на мрежата, както и на своя уеб сайт: zonaex.bg относно работното време и изискванията за извършване на услугата.

4.13. Да  гарантира опазване на тайната на кореспонденцията на потребителите и изискванията за пощенска сигурност, както по време на извършване на пощенската услуга, така и след това, като служителите му :

 1. Нямат право да присвояват суми по ППП ; 

 2. Нямат право да предоставят справки и информация за ППП, освен на подателя и получателя или на упълномощени от тях лица, както и по разпореждане на компетентните държавни органи, по установения в закона ред; 

 3. Нямат право да предоставя информация за лични данни на потребителите на трети лица, освен на компетентните държавни органи, по установения в закона ред.

4.14. Да осигури възможност на Потребителите да се запознаят с цените (потребителските такси) на услугата, като ги поставя на видно и достъпно място, както и на своя уеб сайт: zonaex.bg.

4.15. Да разглежда и взима становище по молби, жалби и предложения от Потребителите в едномесечен срок от датата на получаването им.

4.16. Да гарантира опазването на околната среда, живота и здравето на хората при организацията и изпълнението на дейността.

РАЗДЕЛ V: ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

5. Потребителите имат следните права:
 

5.1. Да получават услугата по Раздел II с качество, съгласно настоящите Общи условия (ОУ) на договора с Потребителите.

5.2. Да подават молби, жалби и предложения и да получават отговори в срока по т.4.15. от настоящите Общи условия (ОУ).

5.3. Да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), отнасящи се до предоставяната от Оператора услуга, както и неспазването на публичните условия на Лицензията и Общите условия (ОУ) на договора с потребителите от страна на Оператора.

5.4. Подателят може да поиска възстановяване на сумата и да отмени пощенския паричен превод (ППП). Анулирането се извършва в присъствието на Подателя и единствено в случай, че паричният превод не е изплатен на Получателя до момента на анулиране.

5.5. Да поискат от представителя на Оператора, да предостави настоящите Общи условия (ОУ), както и всички последващи промени на хартиен носител или по електронен път, без за това да бъдат начислявани каквито и да са цени (потребителски такси) и комисиони.

5.6. Потребителите могат да съобщават за всякакви нередности свързани с извършването на паричните преводи на адресите на Оператора, посочени в т.10.1.

5.7. Да получават информация по достъпен начин за тарифите, работното време, процедурите по изпращане, получаване, рекламации и други на Оператора.

5.8. Преди изплащането на пощенския паричен превод (ППП) да променят данните на Получателя и начина на изплащане на превода.

РАЗДЕЛ VI: ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

6. Потребителите са задължени:
 

6.1. Да предоставят на Оператора необходимата лична информация, съдържаща се във формуляра, която ще осигури точното изпълнение на пощенския паричен превод (ППП), а именно:

 1. Подател – три имена и адрес (за физическите лица) или фирма, представител и адрес (за юридическите лица).

 2. Получател – три имена и ЕГН/ЛНЧ (за физическите лица) или фирма и ЕИК, както и три имена и ЕГН/ЛНЧ на представителя (за юридическите лица).

 3. Телефонен номер за контакт на Подател/Получател.

 4. Дестинация на превода – точен адрес (държава, град, пощенски код, улица, номер, блок, вход, етаж, апартамент).

 5. Точната сума на превода (без включена цена/потребителска такса на превода).

 6. Номер и дата на издаване на документ за самоличност на Получателя.

 7. Подпис.

6.2. Да заплащат определените от Оператора цени (потребителски такси) по начин на плащане, посочен в Раздел VII от настоящите Общи условия (ОУ);

6.3. Да съхраняват информацията свързана с пощенския паричен превод (ППП) с цел осигуряване висока сигурност на превода, избягване на кражби или измами.

РАЗДЕЛ VII: ЦЕНИ (ПОТРЕБИТЕЛСКИ ТАКСИ). НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГАТА

7.1. Операторът образува цената на услугата ППП и допълнителните услуги към нея в
съответствие с търсенето и предлагането, като ги предоставя на Комисията за регулиране на съобщенията за сведение в срок от 10 дни преди влизането им в сила. Цената е посочена в действащата тарифа, която се обявява на Потребителите чрез:

 1. публикация на Сайта на Оператора;

 2. поставяне на видно място във всеки офис на Оператора;

 3. предоставяне при поискване на хартиен или електронен носител.
   

 4. Цените на услугата ППП и допълнителни услуги към нея се заплащат от потребителите в брой, освен ако друго не е уговорено в индивидуален договор с Оператора.

РАЗДЕЛ VІІІ: ТаЙна на кореспонденцията и пощенска сигурност

8.1.  Операторът гарантира опазване на тайната на кореспонденцията на потребителите и изискванията за пощенска сигурност, както по време на извършване на пощенската услуга, така и след това.

8.2.  Предприема всички възможни мерки и действия за охрана и опазване на паричните средства, имуществото на Оператора, живота и здравето на служителите и потребителите; гарантира тайната на кореспонденцията, защита на личните данни и съдействa на компетентните държавни органи за разкриване на нарушения и престъпления, извършени срещу или чрез пощенската мрежа, но установения в закона ред.

РАЗДЕЛ IХ: РЕКЛАМАЦИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

9.1. Потребителите имат право на обезщетение в следните случаи:

 1. неспазване на сроковете за извършване на услугата – по изискване от Потребителя се възстановява размера на заплатената цена (потребителска такса).

 2. неизплатени суми – Подателят има право да поиска незабавно възстановяване на неизплатената сума.

 3. неправилно изплатени суми – при установяване на грешка от страна Оператора същият възстановява на Потребителя неправилно изплатената сума, както и заплатената цена (потребителска такса).

9.2. Потребителите реализират правото си по т.9.1., като подават до Оператора жалби и рекламации по реда на чл. 86 от ЗПУ, както следва:

9.2.1. Право на рекламация има подателят или получателят на пощенския паричен превод (ППП).

9.2.2. Срокът за предявяване на рекламацията е 6 /шест/ месеца, считано от датата на приемане на пощенският паричен превод (ППП).

9.2.3. Операторът проучва рекламацията и в срок до 1 /един/ месец уведомява писмено подателя на рекламацията за резултата. При уважаване на рекламацията обезщетението се изплаща в срок до 30 календарни дни от датата на уведомлението.

9.2.4. Ако рекламацията е отхвърлена изцяло или частично или е оставена без отговор в посочения в т.9.2.3. срок, подателят на рекламацията може да отправи писмено искане пред Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за становище по спора. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) се произнася по направеното искане в 30-дневен срок от постъпването му и уведомява писмено страните по спора за взетото становище в тридневен срок от датата на решението.

9.2.5. Ако рекламацията е отхвърлена изцяло или частично или е оставена без отговор в посочения в т.9.2.3. срок, подателят на рекламацията може да предяви иск пред съда, без да е необходимо да спазва преди това разпоредбата на т.9.2.4. Иск пред съда за решаване на спора може да се предяви и след прилагане на разпоредбата на т.9.2.4.

9.3. По предявена от Потребител основателна рекламация за неизплатен на получател и невърнат на подател ППП в срока за съхранение, както и при изплащане на сумата на неоправомощено лице по причина, за която Операторът отговаря, Операторът дължи възстановяване на сумата по ППП, както и обезщетение в размер на събраната цена на услугата.

9.4. По предявена основателна рекламация за забавено изплащане на ППП Операторът дължи обезщетение в размер на 5% от цената на услугата ППП за всеки ден забава, но не повече от 50% от същата.

9.5. Операторът не носи отговорност, когато подателят/получателят на превода не е предявил писмена рекламация в срока по т.9.2.2.

9.6.  Сумите, подлежащи на възстановяване съгласно предходните точки и в съответствие с т.5.4., се изплащат на Потребителите след предоставяне на информацията изискуема по т.6.1. в срок до 30 календарни дни след писмено уведомяване по рекламацията.

РАЗДЕЛ X: МЕТОДИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯ

10.1. Потребителят може да осъществи контакт с Оператора на адрес: София, ул. Персенк 52, бл. 14, вх Б, ап. 17, телефон: 0886 849 867, уеб сайт: zonaex.bg / email: info@zonaex.bg.

10.2. Потребителят може да осъществи контакт с представителя на Оператора на адреса на обекта, в който е извършен пощенския паричен превод (ППП).

10.3. Операторът осъществява контакт с Потребителя, само на посочените от него адрес, телефон и e-mail, които следва да бъдат коректно попълнени във формуляра за Изпращане/Получаване, съгласно изискванията на Раздел VI.

10.4. Настоящите Общи условия (ОУ) на договора между страните се съставят на български език, комуникацията между страните, се осъществява единствено на български език.

РАЗДЕЛ XІ: РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

11. Споровете между Оператора и Потребителя се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.
 

РАЗДЕЛ XII: ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ (ОУ)

12.1. Операторът може да извършва промени в Общите условия (ОУ) по предложение на Потребителите или по своя инициатива. Промените се предоставят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) за становище, след което се одобряват от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).

12.2. Одобрените Общи условия (ОУ) се довеждат до знанието на Потребителите, като Операторът следва да ги постави на видни и достъпни места във всички пощенски служби и ги публикува на уеб сайта си: zonaex.bg.

12.3. Промените, съгласно т.12.1. се предоставят на Потребителите на хартиен или друг дълготраен носител или по електронен път, във вид на разбираем текст и в достъпна форма на български език.

РАЗДЕЛ XIII: ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

13. По въпроси, неуредени от настоящите Общи условия (ОУ), приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия (ОУ) са съгласувани от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и Комисията за защита на потребителите (КЗП).

bottom of page